வட்டக்கச்சி சந்தையடி ஐிம்மா பள்ளிவாசல் வெகுவிரைவில்

சந்தையடி ஐிம்மா பள்ளிவாசல் வெகுவிரைவில்

அன்பான உறவுகளே:
எமது ஊரான வட்டக்கச்சியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிளை எமக்கு அனுப்பி வையுங்கள் அந்த நிகழ்ச்சிகள் இங்கே உங்கள் பெயர்களில் பிரசுரிக்கப்படும்.

கோயிலகள் பாடசாலைகள் அங்கு நடைபெறும் மற்றும் பல நிகழ்வுகளையும் இந்த ஈமைலுக்கு அனுப்பி
வையுங்கள். pathma.srikugan@gmail.com