கிளி. இராமநாதபுரம் மகாவித்தியாலயத்திற்கு புதிய கலாசார மண்டபம்!