கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள ஊர்களின் பட்டியல்

  1. அக்கராயன்
  2. ஸ்கந்தபுரம்