நில அளவுகள் அறிவோம்.

1 ஏக்கர்_ 4 றூட். 1 ஏக்கர்_ 160 பேர்ச் இதுவே இலங்கையில் நடைமுறையில் உள்ள நில அளவை 1 ஹெக்டேர் – 2 ஏக்கர் 47 சென்ட் 1 ஹெக்டேர் – 10,000 சதுர மீட்டர் 1 ஏக்கர் – 0.405 ஹெக்டேர் 1 ஏக்கர் – 4046.82 சதுர மீட்டர் 1 ஏக்கர் – 43,560 சதுர அடிகள் 1 ஏக்கர் – 100 சென்ட் 1 சென்ட் – 435.6 சதுர அடிகள் […]