மரண அறிவித்தல்கள்

http://www.kallarai.com/ta/remembrance-20150622102847.html

http://www.kallarai.com/ta/remembrance-20150302102658.html

http://www.kallarai.com/ta/remembrance-20140209102038.html

http://www.kallarai.com/ta/remembrance-20111027100802.html

http://www.kallarai.com/ta/remembrance-20110416100592.html