கிளி/இராமநாதபுரம் மேற்கு அ.த.க.பாடசாலை – வட்டக்கச்சி

கிளி/இராமநாதபுரம் மேற்கு அ.த.க.பாடசாலை – வட்டக்கச்சி